Menu Zamknij

Uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie lub ofierze represji

Wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne – pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych przysługują poniższe świadczenia pieniężne:

1. ryczałt energetyczny – 255,17 zł;

2. dodatek kompensacyjny – 44,16 zł.

3. ulga taryfowa w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych,
b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

Wdowy lub wdowcy pozostali po kombatantach i ofiarach represji wojennych i okresu powojennego, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Powyższe uprawnienia wdów i wdowców przysługują osobom posiadającym obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669).

W załączeniu przedstawiamy wzór zaświadczenia o uprawnieniach dla wdowy/wdowca po kombatancie lub ofierze represji przyznawanych na podstawie Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html

Podobne wpisy