Menu Zamknij

Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych

1 stycznia 2024 r. ruszyła realizacja nowego świadczenia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami – świadczenia wspierającego wprowadzonego ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Świadczenie wspierające przysługuje osobie z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów, wydaną w ramach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnościami, która legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (np. orzeczeniem o przyznanym jej stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy, orzeczeniem niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczeniem o inwalidztwie lub stałej/długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Świadczenie wspierające nie przysługuje jeżeli:

– osoba z niepełnosprawnościami została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

– osobie z niepełnosprawnościami przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego lub jej opiekunowi przysługuje za granicą świadczenie w związku ze sprawowaniem opieki.

Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody osiągane przez osobę z niepełnosprawnościami lub członków jej rodziny i bez żadnych ograniczeń dotyczących aktywności zawodowej bądź pobierania świadczeń emerytalno-rentowych przez osobę z niepełnosprawnościami, jak również jej opiekuna.

WAŻNE: w 2024 r. świadczenie wspierające otrzymają tylko osoby, które uzyskają od 87 do 100 pkt. Oznacza to, że nie wszyscy ubiegający się w tym roku otrzymają świadczenie.

Po uzyskaniu decyzji określającej poziom wsparcia i po jej uprawomocnieniu się wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania przez:

  • platformę PUE ZUS;
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl 
  • bankowość elektroniczną

Więcej informacji pod adresami stron:    ustalanie-poziomu-potrzeby-wsparcia   i   pytania-i-odpowiedzi-świadczenie-wspierające

Do wniosku o świadczenie wspierające proszę dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wydane przez Komisję Lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu ul. Wodna 10 lub przesłać na adres: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Grunwaldzka 15, 35-068 Rzeszów

Pliki do pobrania:

WNIOSEK_O_WYDANIE_DECYZJI_USTALAJACEJ_POZIOM_POTRZEBY_WSPARCIA

WNIOSEK_O_WYDANIE_DECYZJI_USTALAJACEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA – dla zamieszkałych na podkarpaciu

Kwestionariusz-samooceny-trudnosci-w-zakresie-wykonywania-czynnosci-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-38038095

 

Podobne wpisy